Ionizing Bars

KESD KE-36X Ionizing Air Bar 413 mm

KESD KE-60X Ionizing Air Bar 653 mm

KESD KE-84X Ionizing Air Bar 893 mm

KESD KE-108X Ionizing Air Bar 1.133 mm

KESD KE-132X Ionizing Air Bar 1.373 mm

KESD KE-156X Ionizing Air Bar 1.613 mm